Професионална етика

ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА НА ПСИХОЛОГА

Етичният кодекс на психолога цели да регламентира и регулира отношенията между психолога и неговия клиент. Ставайки психолог, всеки е длъжен да се запознае с писаните и неписани етични правила, които дават сигурност и спокойствие на клиента да потърси психологическа помощ от специалист.

Клиентът, търсейки помощ, обикновено не е запознат с този етичен кодекс, за това обикновено тези неща се обсъждат още при първата среща. За да се довери клиентът на психолога, той трябва да е сигурен, че това, което ще сподели с психолога, си остава между тях и че проблемите на клиента няма да бъдат разпространявани и доверявани на другиго. Клиентът трябва да знае, че няма да бъде съден от психолога, нито за действията и постъпките си, нито за мислите си, дори те да противоречат на моралните ценности на самия психолог като личност. Защото психологът е длъжен да гледа на случая професионално и да не влага личните си мисли и чувства. Психологът трябва да разбира клиента, без да го осъжда. Да влезе в неговите обувки и да мине по неговия път. Ние работим с клиенти, които се разглеждат като нормални хора, нуждаещи се от помощ за справяне със стреса и задачите от всекидневието. Задачата на психолога е да подпомага клиентите си за изработване на стратегии за справяне и нови начини на поведение, които те могат да използват, за да мобилизират максимално наличните или пък да изградят нови, по-адекватни ресурси.

Психологическото консултиране е процес, който изисква отдаденост, топли и изпълнени с доверие отношения между двете страни. Процесът на психологическо консултиране не е обикновен диалог или беседа, тъй като в обикновения диалог се разменят мнения по различни теми. Беседата в консултирането не е спор, разговор на приемане или отхвърляне на аргументи. Участниците в беседата не са в позиция на взаимно отричане и емоционална въвлеченост. Клиентът трябва да се чувства добре, удобно и уютно. Психологът е в позицията на насочващ търсенето за решаване проблема на клиента.

Психологът трябва да насочи клиента към конкретизиране на  своите мисли, чувства и емоции. По този начин клиентът е насърчаван към търсене и изясняване на проблема. За да постигне яснота, психологът трябва да е чувствителен към всички нишки, които са подадени по време на беседите. Той трябва да слуша и да вижда ситуацията от гледната точка на другия.

Най-важното правило от етичния кодекс на психолога е подхождането към клиента с емпатия. Емпатията е пълно разбиране на другите хора, на изразяваните от тях мисли и чувства, но и на по-дълбоките им емоции и мотиви. Да бъдеш емпатичен, значи да бъдеш топъл и подкрепящ и да видиш проблема от гледна точка на споделящия. Това ще рече да възприемеш вътрешния свят на другия точно, със запазване на емоционалните и смисловите отенъци. Сякаш ставаш този друг, но без да губиш усещането за сякаш. Емпатията е индивидуално качество на личността, което спомага за установяване на ефективни човешки взаимоотношения и за адаптация на личността в определена социална общност. Тя дава възможност за силно доближаване и влизане в личния свят на другия, но без пълна идентификация.

Емпатията или съчувствието е способността на човек да съпреживява емоциите, чувствата и мислите на другите. Степента на емпатия е строго индивидуална, като съществуват и различни видове емпатия според начина, по който другият индивид е разбран — когнитивна, емоционална, интелектуална. Емпатията стои в основата на градивното социално общуване и води до формирането на алтруистично поведение.

В общуването между психолога и клиента емпатията разкрива отношенията по между им. Тя запазва вътрешната рамка на клиента, съхранява чуждата рамка и дава възможност за изясняването ѝ. Осигурява едно движение навътре, чувствителност. Емпатията е разбиране от гледната точка на клиента, стремеж да се види ситуацията така, както той я вижда.

Тя не разрешава чуждия проблем, но помага малко да се снеме тревожността. Помага да се достигне до едно по-дълбоко вглеждане в проблема.

Най-важнотото в работата на психолога е да подходи със сърцето си. Защото както казва Дако: „Психологът е ум и сърце. Той вярва, чувства и разбира.”