Играта като способ за оптимално развитие и ефективно учене

Играта през ранните възрастови периоди е особено значима дейност, способ, среда, стимулираща прояви на активност. Тя съдейства за ефективното учене и оптималното развитие на детето. Нейната образователна стойност се изразява във възможността детето да овладява и усъвършенства различни стратегии на учене, да развива и обогатява опита си, да практикува уменията си. Играта съдейства в най-голяма степен за развитието на символната функция на познанието – детето се учи да замества едни предмети с други, които имат сходство с тях, и да им придава ново значение, да приема роля на друг човек със съответните ѝ атрибути. По този начин се развиват въображението, способността за абстрахиране от конкретна ситуация и моделиране на нова действителност. На тази основа в играта успешно се разгръщат собствената познавателна дейност, стратегии и подходи на учене през ранното детство и през следващите възрастови степени.

Photo by Yan Krukau on Pexels.com

Съществена предпоставка за успешно реализиране на процеса на учене при детето е възможността за съсредоточаване върху изучавания обект. Повечето познавателни актове, в резултат на които то придобива индивидуален опит в ранна възраст, се предхождат и съпровождат от непреднамерено насочване на вниманието върху интересен обект.

Съществено внимание в съвременната социално-педагогическа среда се отделя на децата със специални образователни потребности, чиято ранна проява се изразява основно в нарушения или затруднения в развитието на моториката (обща и фина), на когнитивното развитие (възприемане, задържане на вниманието, ориентиране в пространството и времето, говора и запаметяването), на емоционално-волевото и социалното развитие (спазване на режим, разбиране и спазване на правила, контрол на поведението), регулиране на активността и вниманието. Децата с различни видове и степен на увреждания и с проблеми в развитието, както и тези, които са изложени на риск в това отношение, изискват специално внимание и адекватни възпитателни и образователни стратегии.

Photo by aslam Athanikkal on Pexels.com

Нетипичните или различаващи се от възприетите норми на развитие прояви или поведение не означават непременно, че са неуспешни за детето. Те предполагат установяване, разбиране и подкрепа, осигуряване на условия, пораждащи чувство на сигурност, комфорт и увереност, стимулиращи активност.

Познавателното развитие засяга процесите, чрез които се придобива информация от средата, и е тясно свързано с развитието на детския мозък, характеризиращо се с динамично формиране на невронни връзки и с голяма пластичност. Постигането на адекватен механизъм на внимание с все по-устойчиво фокусиране върху различните обекти и техните свойства, както и запомнянето им в контекста на осъществените с тях действия, на събитията от историята на детето, установяването на закономерности и разбирането на причинно-следствените връзки са важни предпоставки за овладяването на знания за света, за естествените закони, на които се подчиняват различните явления. С нарастването на способността за физическа адаптация и със самостоятелното придвижване в пространството, с развиването на познанието детето усъвършенства своите умения да анализира и обобщава, да предлага все по-ефективни стратегии за учене и да се справя с решаването на проблеми с нарастваща сложност.

За да може да научава за закономерностите в средата, част от които са причинноследствени, детето трябва да разполага с адекватни механизми за обработка на информация, които ангажират комплексно всички познавателни процеси като възприятие, внимание, памет, логическо мислене. Вниманието е един от процесите, който се развива изключително бързо в кърмаческата възраст. Логическото мислене позволява детето да натрупва знание във всяка една област, да анализира предметното съдържание, като отбелязва приликите, разликите и отношенията между обектите. Още в най-ранна възраст детето притежава способност да изследва активно околната среда, да реагира на промяната на стимулите и да показва първоначални разбирания за постоянството на обектите.

Photo by Tatiana Syrikova on Pexels.com

Децата се различават по скоростта, с която учат и обработват информация за света, както и по стратегиите, които използват, за да натрупват тази информация. Някои от тях откриват и запомнят закономерности с по-голяма лекота и за по-дълго време, по-бързо привикват към нови стимули от средата, други използват различни от стандартните логически решения. Различия съществуват и по отношение на предпочитаната модалност на стимулите – зрителна, слухова и др., която прави ученето по-ефективно и благоприятства формирането на знание за света. Много често тези индивидуални различия могат да станат причина за етикетиране на определено дете като „различно“ и то да бъде отделено от своите връстници. А всъщност това дете може да се нуждае от повече постоянство, увереност и доверие, за да усвои дадени умения и да формира определени способности. От друга страна, дете, което проговаря по-рано от другите, не означава, че на 10 години ще бъде подобър събеседник от тях. Някои отклонения все пак се нуждаят от специално внимание и повече усилия за постигането на добро равнище на познавателните способности. Стратегиите и нагласите на родителите влияят върху познавателното развитие и върху справянето с конкретни задачи в определен контекст. В този смисъл е много важно на детето да се осигурят разнообразна и стимулираща среда, възможности за учене, подкрепа и грижи, които да са адаптирани към способностите му и към културната среда, в която то живее, развива се и учи.

Photo by cottonbro studio on Pexels.com

Овладяването на езика протича с особена интензивност в първите няколко години от живота на детето. Чрез езика детето непрекъснатото разширява контактите си с околната среда, получава знания и умения в различни области. Езикът подпомага за съзряването на детската личност и социалното ѝ вграждане, затова е важно детското езиково развитие да протича без отклонения според очакванията на педагози, психолози, лекари и лингвисти. Овладяването на езика е изключително сложен процес, за който от значение са както индивидуалните характеристики на детето, така и особеностите на средата, в която е отглеждано. Уменията за езиково общуване играят важна роля за осъществяването на взаимодействието на детето с околния свят, включително за приобщаването му към сложно организираните социални норми.

Описаните структурни и функционални особености на езиковата компетенция са отразени в петте подобласти, включени при изследването на детското езиково и комуникативно развитие:

  • рецептивна реч (говорене): речник – изследва лексиката, която детето разбира, т.е. която изгражда пасивния му речник в дадения възрастов период;
  • рецептивна реч (разбиране): морфология и синтактис – изследва способността на детето да разбира граматически единици и структури, които възприема в изказванията, отправени към него;
  • експресивна реч (говорене): речник – изследва думите, които детето употребява в собствената си речева продукция;
  • експресивна реч (говорене): морфология и синтаксис – изследва способността на детето да използва граматически единици и структури в собствените си изказвания;
  • умения за общуване – изследва комуникативно-прагматичния аспект на овладяната езикова компетенция, т.е. способността на детето адекватно да използва езика за целите на общуването с околните.

Лучия Таскова

/психолог, ерготерапевт/

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s